هواپیما و خطوط هوایی

هواپیما یکی از سریع ترین خطوط حمل نقل مسافر و کالاست که توسط قول های هواپیما سازی جهان برای ایرلاین ها و خطوط هواپیمایی مختلف جدیدترین مدل های هواپیما را می سازند. ایرلاین ها و خطوط هواپیمایی داخل کشور نیز بعد از توافق بین المللی ایران با جامعه جهانی موسوم به برجام توانسته است تا حدود زیادی به تازه کردن ناوگان هوایی کشور ایران اقدام کنند. خطوط پروازی بین المللی هم شامل خطوط پروازی اقتصادی و لوکس میشود که هرکدام ویژگی های خاص خود را دارند.