اصفهان شهری زیبا با تاریخچه ای کهن از دیر باز تکیه گاه  و ستون فعالیت های اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی  مردمان ایران زمین بوده و آبستن حوادث تلخ و شیرین زیادی بوده است .
انتخاب شهر اصفهان در سه دوره دیلمیان – سلجوقیان و صفویان و همچنین حرکت زاینده رود از وسط شهر اصفهان  باعث شدکه اصفهان در قدیم تبدیل به یک باغ شهر زیبا  با مردمان طناز ، هنرمند و صنعت گر  و با تاریخی  کهن ، در وسط کویر مرکزی ایران شود . ابنیه تاریخی که از دورانهای مختلف در اصفهان بنا شد و امروز ما شاهد زیبایی خارج از وصف  اکثر این بنا های تاریخی هستیم  اصفهان را به یک  شهر موزه تبدیل  کرده است  . و به همین دلیل است که اصفهان را نصف جهان می نمامند و ما شاهد مسافرت خیل عظیم گردشگران خارجی و داخلی  به شهر زیبای اصفهان  هستیم .
اصفهان تاریخ و فرهنگ کهن دارد .  و همین امر ما را مسر می سازد در پاس داشت این همه تاریخ و فرهنگ به دیگران تلاش کنیم .
اجرای  تور های متفاوت  اصفهان گردی در داخل شهر اصفهان و در قالب  مسیر های  جدید  و تلاش برای نشان دادن  فرهنگ و تمدن اصفهان به گردشگران داخلی و خارجی و حتی شهروندان اصفهانی به خصوص نسل جدید بیش از هر زمان دیگری احساس می شود .