سیستم های حمل و نقل

یکی از زیرساخت های هر کشور و از جمله مهمترین زیر ساخت صنعت جهانگردی شبکه حمل و نقل است. که به اقسام هوایی ، دریایی ، زمینی و ریلی تقسیم بندی می شوند. هر کدام از این اقسام حمل نقل معایب و مزایای مخصوص به خود را دارند که قسمتی از خواسته ها و علایق مسافران و گردشگران را پوشش می دهند.