آبشارهای ایران تا ۳۹۲ عدد و آبشارهای غیرفصلی یا قابل توجه تا ۲۸۷ عدد برآورد شده است که از این میان ۴۳ مورد آن‌ها آبشارهای مشهور ایرانند.

تنگ دره ای است که بیش از اندازه ی طبیعی ژرف و باریک باشد. دیواره های تنگ اغلب قائم و فوق العاده پرشیب است. در سوی دیگر تنگه باریکه ای از آب که دو دریای مجاور را بطور طبیعی به یکدیگر متصل سازد. به این عارضه باب نیز گفته می شود. در ادبیات رایج تفاوتی بین تنگ و تنگه نیست در صورتی که این دو واژه تفاوتی اساسی دارند.