24

سپتامبر
2017

اخلاق وروحیات مردم مشهد

ارسال شده توسط: اصفهان تور/ 2927 0

مشهد، مقدس ترین شهر مذهبی کشورمان ایران است که اکثر مردم حداقل یکبار به این دیار سفر کرده اند و جدای از فیض معنوی ،در بازار مشهد گشت و گزار کرده اند و با کسبه و مردم مشهد برخورد داشه اند،مردم مهربان و صمیمی مشهد دارای اخلاق و روحیات خاصی هستند که اصفهان تور در این مطلب قصد دارد به آن بپردازد،پس با ما همراه شوید:

این شهربه دلیل وجود بارگاه مقدس امام رضا(ع)و همجواری با راه ابریشم وقابلیت های کشاورزی ازقدیم خصلت مهاجر پذیر بودن را به صورت یک ویژگی جدائی ناپذیر هویتی داشته تاجایی که میتوان مشهد را شهر۷۲ گروه وملت والتقاطی ازفرهنگ ها وخورده فرهنگ های متنوع دانست مردم مشهد خودجوش ،زود آشنا، عصبی مزاج ،احساساتی ،پرکینه، زود رنج ودردوستی ورفاقت قرص ومحکم وپابرجاهستند.دکترجان میشرد درکتاب بیست سال درایران می نویسد درمشهد مقدس ترین شهرمذهبی درایران زندگی مردم متکی به زائران ومسافران است وروحیه آنها بیشتر درکسب پرورش یافته است این روحیه خود باعث میگردد که مشهدیها مردمی زود جوش بار بیایند وچون دراکثر روزهای سال  با قوام وزبان های مختلف مردم گوناگون سروکاردارند بتوانند با غریبه ها زود پیوند آشنایی برقرار نمایند که این موضوع سوای میل به سود جویی وکسب مابانه درروحیه مهمان نوازی که خصلت کلی ایرانیان است قابل جستجو است.

اما کامل ترین برداشت ازاخلاق وویزگی های رفتاری مردم شهر مشهد درکتاب بهشت شرق اشاره شده استکه به این شرح است:

مشهدیها مردمانی خونسردند ودراولین برخورد با آن ها احساس تکبر میشود درصورتی که بسیار متواضع اند غالبا هرچه ثروتمند باشندتوجهی به وضع ظاهر ندارند درهم چشمی به نحوی پیش میروند که گاه ممکن است ورشکسته ومتضرر شوند.به علویین علاقه وافری دارند وبعضی ازاغنیا شهربه منظور کسب افتخار و به هزینه خود وسایل ازدواج سادات را فراهم میسازند واجرای پاره ای ازمراسم دینی افراط روا میدارند.غیورند و زود رنج ،موقع نزاع مردمی خشن ولجوج هستند درپاره ای مورد خیلی خود راکوچک میشمارند وگاه صد چندان که هستندخود راجلوه میدهند چون کوهی وزین ودریایی متلاطمند وبه طور کلی دراین سرزمین مردمانی فاضل شاعر نکته سنج ونیز جنگجو ومیهن پرست وجود داشته ودارد.

 

 

تهیه و تنظیم : واحد تولید محتوای اصفهان تور

 

ارسال دیدگاه

لطفا یک نظر بنویسید.
لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل درست وارد کنید